ADLİ ANTROPOLOJİ

Birey ya da bireylerin kimliklendirilebilmesi için detaylı kayıt işlemleri ve etiketlenmesi yapılmış mıdır?     Bulunan iskeletin tanımlanmasının yapılabilmesi için elde edilen bütün verilerin kayıt edilmesi  ve etiketlenmesi gerekmektedir.  Daha sonra başvurulması gereken bir bilgi olursa kayıt altında tutulan veriler kullanılabilir.  İnsan Osteolojisi, İnsana ait iskelet sistemi ve kemiklerin incelenmesidir. İnsan osteolojisi bilgisinin üç farklı alanda kullanıldığını görmekteyiz.  Birinci uygulama alanı anatomik çalışmalardır.  İkincisi tarihi insan iskeleti buluntularının çalışılmasıdır. Üçüncü çalışma alanı ise Adli Antropoloji alanındaki çalışmalardır.

http://www.adliantropoloji.com/images/insaniskeleti.jpg

İnsan osteolojisi çalışmaları ile geçmişte yaşamış toplumlar hakkında çok değerli bilgiler elde edilebilmektedir.  Osteoloji çalışmaları sonucunda bireylerin morfolojik yapıları, cinsiyetleri, kaç yaşında öldükleri (yaşları), kemik ve dişlerine yansıyan hastalıklar hakkında detaylı bilgiler elde edilebilmektedir.  Günümüz teknikleri sayesinde izotop ve DNA analizleri ile insan kemiklerinden   beslenme şekilleri, hastalıkları ve kimlikleri hakkında da önemli bilgiler sağlanabilmektedir.  Yetişkin bir insan iskeletinde farklı şekil ve büyüklükte toplam 206 kemik bulunmaktadır.  Osteoloji çalışmalarında iskelet sistemi kafatası ve vücut iskeleti olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmektedir.  

                                                                                                                                                                                    geriCopyright © 2022. All Rights Reserved.